BISTANDSADVOKAT

De som har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling eller er pårørende til noen som er utsatt for dette, kan ha krav på bistandsadvokat.

 

Eksempler på saker som gir rett til bistandsadvokat er ofre for familievold, seksuelle overgrep, menneskehandel, tvangsgifte og de som er fornærmet i mer alvorlige voldssaker.

Der det oppnevnes bistandsadvokat betaler Staten for støtten som ytes i forbindelse med saken.

 

Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen av saken og under hovedforhandlingen for domstolene.

 

Vi sørger for at politiet sikrer de nødvendige bevis, bistår i forbindelse med avhør, gjennomgår saken med deg, holder deg orientert om sakens fremdrift, vurderer eventuell henleggelse og klage på denne. Videre bistår vi med å fremme krav om erstatning fra gjerningsmannen i forbindelse med at straffesaken behandles ved domstolene.