FAGOMRÅDER

 

EIENDOM

Vi gir bistand i saker som gjelder fast eiendom. Advokatutgiftene i disse sakene dekkes ofte av din innbo/ hjem forsikring. Vi hjelper deg med å finne ut om tvisten dekkes av forsikringen, og

Med å melde ifra til ditt forsikringsselskap slik at du får dekket dine kostnader gjennom rettshjelpsforsikringen din.

Det er viktig at du gir en rask tilbakemelding til dselger/ utleier der du mener det foreligger en mangel eller feil. Dette kalles reklamasjon, og er ofte en viktig forutsetning for at dine krav om evt heving, erstatning eller prisavslag  blir innfridd.

Vi gir bistand innen de fleste tvister knyttet til fast eiendom:

  • Feil/mangler ved eiendommen/ leiligheten

  • Prisavslag på grunn av feil/ Mangler ved boligen

  • Erstatning

  • Heving av kjøpet

 

Kjøp / Salg

Vi gir bistand i eiendomsoppgjør, og utarbeider kjøpekontrakten mellom kjøper og selger, innfrir selgers låneforpliktelser, sørger for tinglysing av skjøtet, og forestår det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger.

 

Håndverkere

Vi bistår forbruker i tvister knyttet til lov om håndtverkstjenester. Typiske forhold som gir grunnlag for en tvist mot håndtverkeren er :

  • Mangler ved boligen før eller etter ferdigstillelse

  • Reklamasjon

  • Forsinket ferdigstillelse

Vi gir råd og veileding under prosessen for å bidra til gode forliksløsninger, eller fremme kravet for  domstolen.

Vanligvis vil dine advokatutgifter være dekket at ditt forsikringsselskaps boligforsikring. Vi hjelper deg med registrering av tvisten hos forsikringsselskapet, og bistår deg under hele prosessen.

Offentlige anskaffelser

Vi bidrar med råd og veiledning i offentlig anskaffelsesprosesser. Ved å komme tidlig inn i prosessen kan vi bidra med råd til valg av gunstigste konkurransetype, bisra som samtalepartner ved utforming av konkurranseregler, og øvrig dokumentasjon i anbudskonkurransen.

Gjennom mange års erfaring fra Forsvarsbygg, samt øvrige eiendomsutviklingsprosjekter, har vi opparbeidet oss en bred erfaring i saker som omfattes av håndtverkstjenesteloven, avhendingsloven og entrepriseretten.

 
 

Hevd

Vi har bred erfaring fra tvister knyttet til hevd av eiendomsrett, servitutter og andre tinglige rettigheter, så som bruksrett, vegrettigheter og ferdselsrettigheter.

 

BARNEFORDELING

 

Samvær

Vi bistår i prosesser og tvister mellom foreldre, som ikke bor sammen, for å finne gode løsninger for samvær mellom foreldre og barn. Samværssåørsmålet er viktig å avklare når foreldrene ikke lenger bor sammen.

Den forelder som barnet ikke bor sammen med har rett til samvær med sitt barn. Likeså har barna rett til samvær med begge sine foreldre. Dette er en lovfestet rett barn og foreldre har gjennom barneloven.

Begge foreldrene har ansvar for å sørge for at barnet får gjennomført samvær med begge sine foreldre.

Omfanget av samværet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utgangspunktet for vurderingen er hva som anses for å være « Barnets beste».

Vi bistår foreldrene med å lage gode avtaler om samvær, og gir råd om hvilke forhold som bør tillegges vekt ved  inngåelse av en samværsavtale, og i en eventuell prosess for domstolen.

Vi har bred prosedyre erfaring, og bistår  foreldre under hele prosessen dersom saken bringes inn for domstolen for en avgjørelse. 

 

Foreldreansvar

Mange tror at foreldreansvar og spørsmålet om fast bosted har samme betyding. Det er ikke riktig.

Barnet har rett til å få omsorg, og bli ivaretatt av de som har foreldreansvaret.

Når foreldre bodde sammen når barnet ble født, har vanligvis begge foreldrene del i foreldreansvaret.

Dersom foreldrene ikke bodde sammen da barnet ble født, og paprtene ikke har inngått ekteskap, har vanligvis mor foreldreansvaret alene. Ofte signerer  far et skjema vedrørende foreldreansvar allerede på sykehuset når barnet blir født.

 

De som har foreldreansvaret for barnet har en rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet når det gjelder viktige personlige forhold. Felles foreldreansvar innebærer at begge foreldrene må gi sitt samtykke i spørsmål som gjelder pass, flytting ut av landet, alvorlige medisinske inngrep, og spørsmål om religionstilhørighet.

Selv om foreldrene har felles foreldreansvar kan begge foreldrene, hver for seg, ta barnet med seg på korte utenlandsturer, uten at skriftlig samtykke er påkrevet.

Ved samlivsbrudd er hovedregelen at foreldrene beholder felles foreldreansvar for barnet. Foreldreansvar er knyttet til overordnede spørsmål knyttet til omsorgen for barnet, og må ikke blandes med begrepet fast bosted/ daglig omsorg.

 

Daglig omsorg / fast bosted

Daglig omsorg og fast bosted er to begrep, med samme betydning. Når foreldrene ikke lenger bor sammen må barna ha en avtale om fast bosted. Dette kan avtales som 50/50 bosted hos hver av foreldrene, eller foreldrene kan bli enige om at barnet bor fast hos den ene forelder, og har samvær med den andre forelderen.

Dersom foreldrene ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, må saken bringes inn for domsmtolen for en avgjørelse.

Domstolen vil da vurdere foreldrenes krav om bosted og samvær, og avgjør hvor barnet skal bo fast, og hvilket samvær barnet skal ha med den andre forelderen etter en vurdering av « barnets beste».

Vi  har mange års erfaring fraløsning av saker etter barneloven, og bistår foreldre både under prosessen for å prøve å komme til  en enighet utenfor domstolen, og under behandlingen av tvisten ved domstolen.

 

Den som har den daglige omsorgen for barnet  bestemmer i alle dagligdagse spørsmål vedrørende barnet.

Oså den av foreldrene barnet ikke bor hos har rett til informasjon om barnets helse, skolehverdagen. Dette innebærer at begge foreldre har rett til å delta på foreldremøter ved barnehage og skole.

 

BARNEVERN

Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine foreldre. Det skal foreligge svært sterke grunner for at barnet plasseres utenfor hjemmet, i fosterhjem. Avgjørelsen skal fattes ut ifra en « Barnets beste» vurdering.

Vi opplever en stadig økende pågang fra foreldre som ønsker vår hjelp i sin kamp mor barneverntjenesten,  for å beholde barnet boende hjemme hos seg, og vokse opp hos sine biologiske foreldre.

Vi bistår foreldrene under hele prosessen, og hjelper til med å fremme foreldrenes oppfatning av omsorgssituasjonen i hjemmet.

Barneverntjenesten plikter å vurdere å gi foreldrene hjelpetiltak som kan gi tilstrekkelig støtte til at barnet får god omsorg hjemme.

FRI RETTSHJELP

I saker der barneverntjenesten griper inn for å ta over omsorgen for barn, eller foreldrene krever barnet tilbakeført til seg, har foreldrene rett til å få oppnevnt advokat, som betales av det offentlige. Dette betyr at foreldrene har rett til fri rettshjelp, uavhengig av sin inntekt.

Det offentlige betaler kostnadene til advokat under hele prosessen fom at saken bringes inn for fylkesnemnda, og frem til omsorgsspørsmålet er avgjort ved domstolen.

Tilbakeføring

Har barneverntjenesten overtatt omsorgen for barnet, og barnet bor i fosterhjem eller institusjon, har foreldrene en rett til å kreve tilbakeføring av barnet til seg. Vi bistår foreldre som ønsker å gjenforenes med barnet sitt, ved å  bistå  med å utarbeide et krav om tilbakeføring, som sendes til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Ett år etter at fylkesnemnda har fattet et vedtak om at barneverntjenesten overtar omsorgen for barnet, kan foreldrene kreve barnet tilbakeført til seg. Vi bostår foreldrene under hele denne prosessen, frem til det foreligger vedtak i fylkesnemnda, eventuelt avgjørelse ved domstolen.

 
 

Barneverns-institusjon

Dersom barnet/ ungdommen viser alvorlige adferdsvansker kan det være aktuelt at barnet/ ungdommen må bo  en periode på institusjon. Institusjon kan også være en løsning dersom ungdommen har hatt mange forskjellige fosterhjemsplasseringer.

Vi bistår foreldre under prosessen fremt til fylkesnemnda, evt domstolen har vurdert hvorvidt det ut ifra en « barnets beste» vurdering er grunnlag for å plassere barnet/ ungdommen i institusjon.  

 

Akuttvedtak

Vi bistår foreldre i situasjon er der barneverntjenesten har grepet inn og fattet et akuttvedtak, som innebærer øyeblikkelig flytting av barnet til beredskapshjem. Foreldrene har anledning til å klage på vedtaket. Vi bistår i å utforme klagen, og hjelper foreldrene under hele prosessen frem til akuttvedtaket er behandlet i fylkesnemnda.

Det er viktig at foreldre, som opplever at barneverntjenesten fatter akuttvedtak, oppsøker advokat raskt, slik at de får råd om hvordan de bør opptre i denne situasjonen. Det er viktig at gjeldende lover blir fulgt, slik at ikke foreldrene, i sin fortvilelse, forverrer situasjonen.

Ved akuttvedtak blir barnet ofte hentet ut fra barnehage eller skole, og foreldrene blir først gjort oppmerksom på dette i etterkant. Det kan utgjøre en voldsom belastning for foreldre å motta en melding om at barna er hentet og at barneverntjenesten vurderer det slik at barna ikke skal tilbake.

Barn over 15 år har egne partsrettigheter. Det betyr at barnet har rett til hjelp fra en egen advokat, som bistår under hele prosessen, med råd og veiledning.

 

Hjelpetiltak

Når barneverntjenesten har mistanker om at barnet ikke får god omsorg hjemme hos sine biologiske foreldre, plikter barneverntjnesten å vurdere om hjelpetiltak kan forbedre omsorgssituasjonen.

Aktuelle hjelpetiltak kan variere fra familie ti lfamilie. Vi bistår våre klienter med å fremme forslag til barneverntjenestens slik at barnet kan forbli boende sammen med sine biologiske foreldre. Et vedtak om at barneverntjenesten overtar omsorgen, og derved flytting av barnet til fosterhjem skal være absolutt siste utvei for å sikre barnet god omsorg. Vurdering av aktuelle hjelpetiltak er derfor viktige tiltak for å bidra til å forbedre omsorgssituasjonen i hjemmet.

Eksempel på hjelpetiltak er :

                                               Støttekontakt

                                               Økonomisk stønad til barnehage/sfo

                                               Avlastnings/ besøkshjem

                                               Miljøarbeider

Barnevern

Vi bistår private parter der barneverntjenesten har besluttet å fremme en sak for fylkesnemnda med krav om at det offentlige skal overta omsorgen for barnet.

Oppdragene innen barnevern består i hovedsak av bistand i forbindelse med  begjæring om akuttplassering, jf barnevernloven §4-6, langvarig omsorgsovertakelse, jf barnevernloven §4-12, og foreldrenes samvær med barna etter evt plassering.

 
 

ARV/FAMILIE

 

Arveoppgjør

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. Arveloven gir bestemmelser om hvordan arven skal fordeles mellom avdødes livsarvinger. 2/ 3 av arven avdøde etterlater seg er pliktdelsarv, og skal fordeles på arvelaters livsarvinger.  Avdødes ektefelle har rett til ektefellearv. Ektefellearven utgjør 4G dersom arvelater etterlater seg livsarvinger, og 6 G dersom arvelater ikke etterlater seg livsarvinger.

Vi bistår  de etterlatte i gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret etter arvelaters død, slik at dødsboskiftet blir gjennomført i henhold til reglene i arveloven.

Testament

Testamenter er underlagt svært strenge formkrav. Det betyr at dersom et testament ikke er skrevet på riktig måte anses det ugyldig, og gis ikke rettsvirkninger etter testators død.

Vi bistår med utforming av testamenter, slik at de fyller formkravene i arveloven.

I tillegg bistår vi testator med råd  og veiledning, der han ønsker å disponere over de verdier han kommer til å etterlate seg. Vi gir forslag og veiledning som bidrar til at testator kan disponere over arven etter seg på en god måte. 

 
 

Skifteoppgjør

Mange ønsker å planlegge generasjonsskiftet i god tid før arvelater dør. Ved grundig planlegging kan man oppnå gode og smidige løsninger, som i størst mulig grad sikrer at fremtidige arvinger ikke kommer i konflikt med hverandre. Vi bistår i planleggingen, og gir råd og veiledning i planleggingsprosessen.

 

Vi har bred erfaring i gjennomføring av arveoppgjør, enten som en rådgiver for arvingene, eller ved å gjennomføre hele det økonomiske oppgjøret etter avdøde.

 

Økonomisk oppgjør – samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd mellom samboere er hovedregelen er at hver av partene tar sitt ved samlivsbruddet. « Det som tas inn i samlivet, tas med ut av samlivet» Fra denne hovedregelen finnes  unntak. Et av unntakene er at man kan ha opparbeidet seg et vederlagskrav i den andres eiendeler eller en sameierandel. Et typisk eksempel på situasjoner der det ofte oppstår spørsmål om vederlagskrav er  ”felles” bolig.  Ofte har  begge har betalt renter og avdrag eller at den ene har betalt renter og avdrag og den andre har betalt andre fellesutgifter. Den ene samboeren kan ha pusset opp boligen den andre eier, og den andre har passet små barn, og betalt andre utgifter.

 

Tvister knyttet opp mot « felles bolig» oppstår svært ofte.

Vi bistår i prosessen, og prøver å komme til gode løsninger for partene, evt bistår partene under rettsbehandlingen dersom  partene ikke blir enige, og saken må løses  ved domstolen

 

Skilsmisse

Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellenes samlede formue skal fordeles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Enkelte eiendeler kan imidlertid unntas fra deling og skal dermed ikke inngå i delingsgrunnlaget overhodet. Dersom en av ektefellene har eiendeler, som han mener er unntatt fra deling, har ektefellen et « skjevdelingskrav».

Vi bistår i skifteoppgjøret, og prøver å komme til løsninger, som begge parter kan leve med. Dersom partene ikke blir enige om det økonomiske oppgjøret, bistår vi til gjennomføring av en rettslig behandling ved domstolen.

 

Samboeravtaler

En god samboeravtale i et samboerforhold kan sikre at partene skilles som venner, og klarer å opptre som gode samarbeidsparter ved et samlivsbrudd. Har samboerne felles barn, eller særkullsbarn er det mange spørsmål som vil måtte løses ved et samlivsbrudd. En god saboeravtale er derfor en viktig investering for avklarte rammer under samlivet, og  et godt samarbeid etter et samlivsbrudd.

Vi bistår samboere med å gi forslag til løsninger, og utarbeide praktiske og gode samboeravtaler, som gir partene trygghet og forutsigbarhet i samlivet.